ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတစ္ခုမွာ ရင္ဘတ္တစ္ဖက္ ေပၚသြားတဲ့ ဗီဒီယုိဖုိင္ အြန္ုလိုိင္းမွာ ျပန္႕ႏွံ႕ေနတဲ့ Model - Zar Zar Htet
info@drbikalay.com  (or) drbikekalay1@gmail.com သို႔ ဓါတ္ပံုႏွင္႔ဗီဒီယို ဖိုင္မ်ားကို ဆက္သြယ္ေပးပို႔ ႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါ သည္။ ေပးပို႔သူမ်ား၏ အေကာင္႔မ်ားကို အမ်ားမသိေစရန္ အာမခံေၾကာင္း

Comments